logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

جراحی قلب و اعصاب

بخش جراحی  قلب و اعصاب یکی از بخش های تخصصی بیمارستان موسی بن جعفر(ع) می باشد. این بخش در طبقه دوم بیماستان واقع شده است و یکی از مزایای مهم این بخش هم جواری با بخش مراقبت های ویژه (ICU) و اتاق عمل اعصاب می باشد. بخش جراحی اعصاب و چشم شامل دو قسمت اتاق های عمومی و خصوصی می باشد . در مورد درصد اشغال تخت های این بخش باید گفت با توجه به حضور پزشکان متخصص و دانشگاهی و همچنین کادر پرستاری با تجربه و ماهر که با کلیه مراقبت های قبلی و بعد از عمل جراحی اعصاب و چشم آگاه و آشنا هستند .

اطلاعات

  • تخت های عمومی: 26
  • تخت های کودکان: 0
  • تخت های جراحی: 0
  • پسوند تلفن: 220
  • آدرس: طبقه دوم بیمارستان

مسئول فنی بخش

حسین مشهدی نژاد

دکتر حسین مشهدی نژاد

پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب

اطلاعات بیشتر

سرپرستار بخش

مهناز ميرنژاد

مهناز ميرنژاد

سرپرستار

پزشکان

سهیل صادقی

دکتر سهیل صادقی

پزشک متخصص جراحی اعصاب

اطلاعات بیشتر
حسین مشهدی نژاد

دکتر حسین مشهدی نژاد

پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب

اطلاعات بیشتر
عبدالرضا سبزواری

دکتر عبدالرضا سبزواری

پزشک فوق‌تخصص جراحی قلب

اطلاعات بیشتر

پرسنل

عفت بلوكي

عفت بلوكي

کارشناس پرستاری

سعید صائبي

سعید صائبي

کارشناس پرستاری

خدیجه صفري

خدیجه صفري

کارشناس پرستاری