logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

راهنمای شماره‌های داخلی بخش‌ها

طبقه همکف

 1. ورودی درمانگاه :
 1. اورژانس(داخلی 150)
 2. کلینیک درمانگاه  ( پزشک زنان اتاق 5-داخلی 185)، (پزشک ارتوپدی/چشم- اتاق6-داخلی 138)، (پزشک داخلی اتاق 7- داخلی  167)،

(پزشک عفونی اتاق 8- داخلی 130)، (پزشک قلب اتاق 9- داخلی 166)، (کلینیک سلامت/پزشک جراح عمومی اتاق 10- داخلی 126)،

صندوق داخلی 155

 (تریاژ اتاق 1)، (پزشک عمومی اتاق 2- داخلی 161)، (پزشک عمومی اتاق 3)، (اتاق بیماران ایزوله تنفسی اتاق 4)

 1. ورودی بیمارستان :
 1. آزمایشگاه ( داخلی 170)
 2. تصویربرداری (رادیولوژی،سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی- داخلی 175)
 3. بخش دیالیز (داخلی 199)
 4. واحد ریاست/مدیریت (داخلی 100)
 5. واحد IT (داخلی 177و119)
 6. واحد IPD (داخلی 104)

طبقه اول  

 1. بخش CCU ( داخلی 110)
 2. بخش قلب ( داخلی 111)
 3. بخش آنژیوگرافی ( داخلی 136)
 4. بخش اکوکاردیوگرافی/تست ورزش ( داخلی 114)
 5. واحد CSR ( داخلی 122)
 6. اتاق عمل مرکزی( داخلی 120)

طبقه دوم  

 1. بخش اعصاب ( داخلی 230)
 2. بخش IPD ( داخلی 172)
 3. بخش ICU ( داخلی 250)
 4. اتاق عمل قلب باز
 5. واحد بهبود کیفیت ( داخلی 213)

 

طبقه سوم  

 1. بخش جراحی زنان ( داخلی 340)
 2. بخش  جراحی عمومی( داخلی 341)
 3. واحد آموزش( داخلی 310)
 4. واحد خدمات پرستاری ( داخلی 333)

طبقه چهارم

 1. بخش زنان و زایمان ( داخلی 420)
 2. بخش زایشگاه( داخلی 430)
 3. بخش خصوصی زنان و زایمان ( داخلی 453)
 1. اتاق خصوصی 411-داخلی 411
 2. اتاق خصوصی 412-داخلی 412
 3. اتاق خصوصی 413-داخلی 413
 4. اتاق خصوصی 414-داخلی 414
 5. اتاق خصوصی 415-داخلی 415
 6. اتاق خصوصی 416-داخلی 416
 7. اتاق عمومی 417-داخلی 417

طبقه پنجم

 1. بخش نوزادان-NICU ( داخلی 510)
 2. بخش اطفال ( داخلی 550)
 3. اتاق کنفرانس (داخلی 237)
 4. واحد بهداشت محیط(داخلی 117)

طبقه منهای یک   

 1. واحد حسابداری ( داخلی 620)
 2. بخش اداری ( کارگزینی داخلی 635) (دبیرخانه داخلی190)
 3. تجهیزات پزشکی (داخلی 662)
 4. کارپردازی(داخلی 179)
 5. فیزیوتراپی(داخلی 661)
 6. بایگانی اسناد پزشکی(داخلی672 )
 7. تاسیسات(داخلی690 )
 8. اسناد پزشکی (628 )
 9. مواد غذایی(داخلی668 )
 10. دارویی (داخلی663 )