logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت بیمارستان

تاکید بر کیفیت در اقتصاد جهانی امروز ، کلید دستیابی به شایستگی در عملیات و فعالیت ها می باشد . افزایش کیفیت منجر به افزایش بهره وری و منافع وابسته به آن ، می گردد. در محیط های پر رقابت امروز، کیفیت ، یک نکته کلیدی و اساسی برای بیمارستان هایی است که بیمار محوری را اولویت خدمت رسانی قرار داده اند زیرا بیمارستانها ، درک کرده اند که کیفیت نامطلوب وضعیت ، بسیار گران تمام خواهد شد. با توجه به این امر ، مهمترین اهداف مراکز بهداشتی درمانی ، ارائه خدمات رضایت بخش و مقرون به صرفه ، مطابق استانداردهای علمی و به مناسب ترین شکل و روش و در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد لزوم ایجاد تعادل بین کیفیت و هزینه خدمات همواره الزامی است و باید مورد توجه واقع شود.

فلسفه وجودی تشکیل واحد بهبود کیفیت، هدایت فعالیت های بیمارستان به سمت برآورده ساختن انتظارات مشتریان و رسیدن به استانداردهای به روز و اصلاح فرآیند های اجرایی است که از رویکرد های اساسی همه سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سال های اخیراست. دفتر بهبود کیفیت با همکاری تیم ایمنی راهکارهای پیشگیرانه خطاهای پزشکی و ارائه گزارشهای فصلی در طی کارگاههای آموزشی، اطلاعات آموزشی مناسبی را در اختیار پرسنل قرار می دهد.

 

شرح وظایف

  • پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و سایر برنامه های مدیریت کیفیت.
  • تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت رهبری.
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پایش مستمر میزان پیشرفت برنامه ها و گزارش به تیم مدیریت رهبری.
  • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان.
  • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار در بیمارستان و ارائه راه حل به کمیته بهبود کیفیت.
  • تعیین، تصویب و تحلیل شاخص های عملکردی بیمارستان با هدایت تیم مدیریت رهبری.
  • انجام ممیزی های سالانه از کلیه واحدهای بیمارستان به منظور سنجش میزان اجرایی شدن استانداردها.
  • همکاری در نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی.